Uitnodiging ALV voorjaar 2021

Graag nodigen we je uit voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Gelukkig kunnen we deze, binnen de geldende maatregelen, weer volledig ´fysiek´ doen plaatsvinden.

Foto 11 bestuur hamer shutterstock 1270887

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering voetbalvereniging Drachtster Boys
Datum: woensdag 23 juni 2021 
Plaats: kantine voetbalvereniging Drachtster Boys 
Tijd: 20:00 uur 

Agenda

1.  Opening en vaststelling agenda. 

2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2021.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Vaststelling van de bijdragen seizoen 2021-2022.

5. Vaststelling van de begroting seizoen 2021-2022.

6. Benoeming kascommissie. In de ALV van 21 april 2021 zijn Henk van der Werf en Jelmer Leenstra herbenoemd. Het bestuur draagt Ido Til voor als derde kascommissielid.

7. Bestuursverkiezing.

8. Presentatie beleid ‘Gelijke Kansen’ door Mark Peters.

9. Ideeën voor verduurzaming complex.

10. Rondvraag.  

11. Sluiting. 

  Toelichting bij agendapunt 7:
  Aftredend zijn:

  • Wiebe van der Veen (secretaris)
  • Kostas Kalafatis (lid, voetbalzaken onderbouw)

  Wiebe en Kostas hebben aangegeven herkiesbaar te zijn in dezelfde functie.
  Het bestuur draagt Déan Hofhuis voor als algemeen bestuurslid. Zij zal zich onder andere bezig gaan houden met het meiden- en damesvoetbal.

  Namen van tegenkandidaten kunnen tot 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kunnen worden ingediend bij de secretaris volgens de daarvoor vastgestelde procedure (Algemeen Reglement artikel 14.6).

  Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger (Statuten artikel 17.1a).

  Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigingsformulier kan worden aangevraagd bij de secretaris (Statuten artikel 17.3).

  Deze agenda wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website van Drachtster Boys. De stukken, behorend bij de agendapunten 2, 4 en 5 liggen op maandag 21 juni 2021 voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 20:00 en 20:30 uur.