Algemene Ledenvergadering 21 april 2021

Oorspronkelijk was het de bedoeling om onze najaarsvergadering in december 2020 te houden. Vanwege corona hebben we deze vergadering uitgesteld. Inmiddels kunnen we daar niet langer mee wachten. Dat heeft te maken met de termijnen die gelden voor het goedkeuren van de jaarstukken van het seizoen 2019-2020 en het verlenen van kwijting aan het bestuur door de leden. Daarom hebben we op woensdag 21 april 2021 de Algemene Ledenvergadering gepland. Dit betreft dus de uitgestelde najaarsvergadering.

Foto 11 bestuur hamer shutterstock 1270887

Agenda

Datum: woensdag 21 april 2021
Plaats: kantine voetbalvereniging Drachtster Boys, online via Microsoft Teams
Tijd: 19:30 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 1 juli 2020 (bijlage I)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2019-2020 (bijlage II)
 5. Jaarrekening 2019-2020 (bijlage III)
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring jaarrekening
 8. Verlening kwijting Algemeen Bestuur
 9. (Her)benoeming leden kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


De vergaderstukken liggen op maandag 19 april 2021 voor leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 19:30 en 20:30 uur. Wanneer u de stukken wilt inzien, stuur dan een mail naar secretaris@drachtsterboys.nl. Dan wordt een tijdstip met u afgesproken.

Hybride vergadering

We hebben besloten om de vergadering van 21 april 'hybride' te organiseren. Dat betekent dat leden welkom zijn in de kantine, maar dat ze deze ook online kunnen volgen. Op basis van de coronaregels van de overheid mogen we de bijeenkomst fysiek organiseren. Omdat we ons realiseren dat het niet voor iedereen mogelijk is om hierbij aanwezig te zijn, bieden we ook een online mogelijkheid aan. Zo willen we zo veel mogelijk leden de gelegenheid geven de vergadering bij te wonen. Om dit in goede banen te leiden, hebben we een aantal spelregels opgesteld:

 • U moet zich aanmelden voor de vergadering. Dat geldt wanneer u de vergadering fysiek wilt bijwonen, maar ook wanneer u de vergadering online wilt bijwonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@drachtsterboys.nl. Vermeld of u fysiek aanwezig wilt zijn of dat u de vergadering online wilt volgen.
 • De leden die zich aanmelden voor het online aanwezig zijn, krijgen op 20 april een link naar een Microsoft Teams vergadering. Deze link kunnen ze gebruiken om de vergadering op 21 april online bij te wonen.
 • Tijdens de vergadering is interactie lastig. Wanneer u vragen heeft, geef dat dan vooraf aan in de mail die u stuurt voor de aanmelding. Mogelijk kunnen we voorafgaand aan de vergadering al vragen beantwoorden. Lukt dat niet, dan zullen we dat tijdens de vergadering doen.
 • Wanneer u tijdens de vergadering vragen heeft, kunt u die uiteraard stellen. Wanneer u online deelneemt, gebruik dan de chat functie of steek een handje op wanneer u iets wilt zeggen. Of ergens op wil reageren.


Wij realiseren ons dat deze werkwijze niet ideaal is. We hopen dat u, gelet op de bijzondere omstandigheden, begrip kunt opbrengen voor de gekozen aanpak. Daarnaast hopen we dat we de Algemene Ledenvergadering van juni 2021 weer volledig fysiek kunnen organiseren.