Algemene Ledenvergadering: 1 juli

Volgens de statuten moet de voorjaarsvergadering plaatsvinden tussen 1 mei en 30 juni. Vanwege corona kunnen we niet aan die eis voldoen omdat we in de genoemde periode geen bijeenkomsten in de kantine mogen houden. Vanaf 1 juli mogen we weer bijeenkomsten in de kantine organiseren. Daarom houden we de voorjaarsvergadering op woensdag 1 juli 2020. We voldoen dan formeel niet aan de verplichting in onze statuten, maar naar de mening van het bestuur is hier sprake van een overmacht situatie. We hopen dat u hiervoor begrip heeft en ermee in kunt stemmen dat we de voorjaarsvergadering met inachtneming van de corona regels zo snel mogelijk na de termijn van 1 mei tot 30 juni organiseren, namelijk op 1 juli 2020.

Foto 11 bestuur hamer shutterstock 1270887

Datum: woensdag 1 juli 2019 

Plaats: kantine voetbalvereniging Drachtster Boys 

Tijd: 20:00 uur 

Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 18 december 2019  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Vaststelling van de bijdragen seizoen 2020-2021

5. Vaststelling van de begroting seizoen 2020-2021

6. Voorstel tot wijziging van Bestuursreglement “alcohol in sportkantines”

7. Voorstel tot wijziging van “Algemeen Reglement”

8. Bestuursverkiezing

• Aftredend zijn:

o Gijs Lokhorst

o Hayo Radersma

o Michaël Moorlag

Allen hebben ze aangegeven herkiesbaar te zijn.

9. Gevolgen corona voor onze vereniging

10. Rondvraag  

11. Sluiting 

Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis, in de nieuwsbrief en op de website van vv Drachtster Boys. De stukken, behorend bij de agendapunten 2, 4, 5, 6 en 7 liggen op dinsdag 23 juni 2020 voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 20:00 en 20:30 uur. Uiteraard zullen we daarbij de corona voorschriften in acht nemen.

Bij punt 6 (bestuursverkiezing) geldt dat de namen van tegenkandidaten tot 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kunnen worden ingediend bij de secretaris volgens de daarvoor vastgestelde procedure (Algemeen Reglement artikel 14.6).

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger (Statuten artikel 17.1a).

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigingsformulier kan worden aangevraagd bij de secretaris (Statuten artikel 17.3).