Lid worden

Lid worden van Drachtster Boys? Het aanmeldingsformulier en alle andere info over lidmaatschap vind je hier.

Voetballen met je vrienden bij de leukste club in het mooiste sportpark

Minis

Voetbalvereniging Drachtster Boys heeft zo'n 900 leden, verspreid over zo'n 60 teams. Wil je meer weten over het voetballen bij onze mooie club? Neem dan eens een kijkje in ons menu Voetballen bij Drachtster Boys

Snel inschrijven

Via deze link kun je je via de KNVB-site aanmelden als lid van vv Drachtster Boys. Je ontvangt dan nadere informatie over je lidmaatschap.

Achtergrondinformatie over lidmaatschap (o.a. contributie en voetbalkleding)

Een lidmaatschap is de verbinding van het lid aan de vereniging. Het geeft zowel rechten als plichten. Een lidmaatschap is daarmee niet zomaar een vrijbrief om gebruik te kunnen maken van de door Drachtster Boys geboden faciliteiten. Graag leggen wij je uit hoe je bij ons een lidmaatschap aangaat, wat de gevolgen hiervan voor het lid zijn en hoe je een lidmaatschap op kunt zeggen.


Heb je vragen? Je kunt dan een e-mail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@drachtsterboys.nl.


CONSEQUENTIES LIDMAATSCHAP

Wanneer ben je lid?

- Je bent lid vanaf het moment dat je schriftelijke aanvraag voor het lidmaatschap is ingewilligd en de vereniging je als lid heeft kunnen inschrijven bij de KNVB;

- totdat je het lidmaatschap volgens de geldende regels hebt opgezegd via de ledenadministratie, het lidmaatschap eindigt dan op het einde van het boekjaar 30 juni, bij jeugdspelers jonger dan 14 jaar kan dit ook halverwege het boekjaar, 31 december;

- of totdat je lidmaatschap, op grond van de statuten, door de vereniging wordt opgezegd, het lidmaatschap eindigt dan met onmiddellijke ingang.

Wat betekent het lid te zijn van de vereniging?

Door lid te worden van de vereniging aanvaard je de geldende statuten en algemeen reglement met de daarin opgenomen rechten en plichten.
Het vaststellen en wijzigingen van statuten en algemeen reglement gebeurt door de algemene vergadering, die bestaat uit de stemgerechtigde leden van de vereniging.

Besluiten door de algemene vergadering worden genomen bij enkelvoudige meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het wijzigingen van de statuten geldt een meerderheid van twee derden.
Kun je, als lid, de vergadering zelf niet bijwonen dan kun je toch je stem uitbrengen door een ander lid te machtigen (volgens de geldende procedure). Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Zoals vastgelegd in de statuten worden jaarlijks ten miste twee algemene vergaderingen gehouden, de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering. In de voorjaarsvergadering komen onder meer de jaarlijkse financiële bijdrage en de begroting aan de orde, terwijl in de najaarsvergadering onder meer verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde (financiële) beleid. De oproep voor deze vergaderingen wordt, tezamen met de agenda, ten minste veertien dagen vooraf gepubliceerd op het publicatiebord in het clubhuis en op onze website. Je ontvangt als lid dus geen persoonlijke uitnodiging.

Wat zijn de consequenties van het lidmaatschap?

In statuten en algemeen reglement is onder meer vastgelegd dat de algemene vergadering elk jaar in de voorjaarsvergadering de jaarlijks financiële bijdrage vaststelt. Deze bijdrage bestaat uit de jaarlijkse contributie en de door de algemene vergadering vastgestelde toeslagen. Je bent als lid verplicht de daar vastgestelde financiële bijdrage bij vooruitbetaling te voldoen.

Je kunt je niet aan deze verplichting onttrekken, ook niet wanneer je het oneens bent met de door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage. Dit geldt overigens voor alle, rechtsgeldig genomen, besluiten van de algemene vergadering, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot het uitvoeren van werkzaamheden nodig voor de instandhouding van de vereniging.

In artikel 5 van de statuten en artikel 9 van het algemeen reglement staan rechten en verplichtingen van de leden nader omschreven. Je vindt de statuten en het algemeen reglement op de website van onze vereniging.

Verder vind je ook veel algemene informatie over onze vereniging in de informatiegids die jaarlijks verschijnt.


OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Senioren/Junioren

Opzeggen kan uitsluitend via de ledenadministratie, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken, dus vóór 1 juni.

De verplichting tot betalen van contributie en toeslagen vervalt per 30 juni van het jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.


Jeugdspelers

Opzeggen door jeugdspelers jonger dan 14 jaar kan ook halverwege het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken, dus vóór 1 juni of vóór 1 december.

De verplichting tot betalen van contributie en toeslagen vervalt respectievelijk per 30 juni of 31 december van het jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.


Bijkomende voorwaarden

Een opzegging wordt slechts geaccepteerd nadat het desbetreffende lid de volgende verenigingseigendommen persoonlijk bij de ledenadministratie heeft ingeleverd:

- Het in bruikleen gegeven witte wedstrijdshirt;

- De Drachtster Boys ledenpas;

- Eventueel overige in bruikleen gegeven goederen.


Overschrijving

Indien een lid van of naar een andere verenging overgeschreven wenst te worden, kan hij/zij zich in verbinding stellen met de ledenadministratie van de nieuwe vereniging.

De overschrijving moet vóór 15 juni van elk jaar om 24.00 uur bij de nieuwe vereniging/KNVB ingediend zijn.

De opzegging bij de te verlaten vereniging dient uiteraard op de juiste wijze te zijn gedaan.

A.R. Zijlstra, ledenadministratie VV Drachtster Boys

E-mail: ledenadministratie@drachtsterboys.nl