Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 december a.s.

Op woensdag 19 december a.s. vindt om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering van vv Drachtster Boys plaats, in de kantine. Elk lid dan wel wettelijk vertegenwoordiger is van harte welkom! De agenda voor de ALV is:

 

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 27 juni jl. (ter inzage).

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag 2017-2018 (ter inzage)

5. Verslag kascommissie

6. Goedkeuring balans en overzicht baten en lasten + toelichting

7. Verlening kwijting Algemeen Bestuur

8. (Her)benoeming leden kascommissie

9. Bestuursverkiezing

  • Wiebe van der Veen is in de ALV van 27 juni 2018 benoemd als secretaris. Daardoor is een vacature ontstaan voor de portefeuille 'voetbalzaken onderbouw'. Kostas en Sytske Kalafatis zijn bereid om beide bestuurslid te worden en deze portefeuille samen op zich te nemen. Het bestuur stelt voor om Kostas en Sytske beiden als bestuurslid te benoemen.

 

10. Voorstel wijziging statuten (ter inzage)

11. Voortgang activiteiten beleidsplan

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis en de website.

 

De vergaderstukken liggen op maandag 17 december 2018 voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 19:30 en 20:30 uur.

 

Bij punt 9 (bestuursverkiezing) geldt dat de namen van kandidaten tot 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kunnen worden ingediend bij de secretaris volgens de daarvoor vastgestelde procedure (Algemeen Reglement artikel 14.6).

 

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger (Statuten artikel 17.1a).

 

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigingsformulier kan worden aangevraagd bij de secretaris (Statuten artikel 17.3).

 

 

Algemeen bestuur VV Drachtster Boys,


Wiebe van der Veen

 

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors