Extra Ledenvergadering: 6 april

Vrijdag 6 april houdt VV Drachtster Boys een extra ledenvergadering in verband met het verzoek tot toestemming voor het aangaan van financiering ten behoeve van o.a. onderhoud van het complex. Alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers zijn welkom!

 

Agenda

• Opening

• Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 20 december 2017 (bijlage 1)

• Toestemming voor het aangaan van financiering ten behoeve van o.a. onderhoud van het complex (bijlage 2: toelichting)

• Rondvraag en sluiting

 

Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis en op de website. De vergaderstukken (bijlagen 1 en 2) liggen dinsdag 03 april a.s. voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 19:30 en 20:00 uur.

 

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger
(Statuten artikel 17.1a)

 

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigings- formulier kan worden aangevraagd bij de secretaris
(Statuten artikel 17.3).

 

Jan Willem Visser, secretaris

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors