Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Een van de laatste activiteiten dit seizoen zal de Algemene Ledenvergadering zijn. U bent van harte uitgenodigd! Hieronder vindt u de agenda, voor de volledigheid ook nog in pdf.

 


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vv Drachtster Boys (bij klikken: pdf-versie)

Datum: woensdag 28 juni 2017
Plaats: clubhuis VV Drachtster Boys
Tijd: 20:00 uur


Agenda

1 Opening en vaststelling agenda

2 Ingekomen stukken en mededelingen

3 Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 16 december 2016 (zie bijlage I)

4 Financiën

-vaststelling jaarlijkse bijdragen 2017-’18 (contributie en toeslagen; zie bijlage 2)
-vaststelling van de begroting 2017-’18 (zie bijlage 3)

5 Bestuursverkiezing

- aftredend en herkiesbaar: Gijs Lokhorst, voorzitter
- aftredend en herkiesbaar: Hayo Radersma, bestuurslid
- aftredend en herkiesbaar: Michael Moorlag, bestuurslid
- aftredend en niet herkiesbaar: Freek Nieuwenhuis, bestuurslid
- verkiesbaar: Jacqueline Rosier, bestuurslid

Het bestuur stelt voor Gijs Lokhorst in de functie van voorzitter her te benoemen; tevens stelt het bestuur voor Hayo Radersma en Michael Moorlag als bestuurslid her te benoemen en Jacqueline Rosier te benoemen als bestuurslid.

6 (Her)benoeming leden kascommissie

Het bestuur stelt voor Klaas Oostenbrink te benoemen als plaatsvervangend kascommissielid

7 Jubileumjaar 2018

8 Voortgang activiteiten beleidsplan

9 Rondvraag

10 Sluiting

Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis en op de website van VV Drachtster Boys. De vergaderstukken (bijlagen 1 t/m 3) liggen op maandag 26 juni 2017 voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 19:30 en 20:30 uur.

Bij punt 5 (bestuursverkiezing) geldt dat de namen van kandidaten tot 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kunnen worden ingediend bij de secretaris volgens de daarvoor vastgestelde procedure (AR artikel 14.6).

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger
(Statuten artikel 17.1a).

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigings- formulier kan worden aangevraagd bij de secretaris (Statuten artikel 17.3).


Algemeen bestuur VV Drachtster Boys

Jan Willem Visser
Secretaris

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors