Lidmaatschap

Een lidmaatschap is de verbinding van het lid aan de vereniging. Het geeft zowel rechten als plichten. Een lidmaatschap is daarmee niet zomaar een vrijbrief om gebruik te kunnen maken van de door Drachtster Boys geboden faciliteiten. Graag leggen wij je uit hoe je bij ons een lidmaatschap aangaat, wat de gevolgen hiervan voor het lid zijn en hoe je een lidmaatschap op kunt zeggen.

 

Wil je informatie over:

 

AANVRAGEN LIDMAATSCHAP

Klik hier voor het informatie- en aanvraagformulier voor een lidmaatschap.

 

Heb je vragen? Je kunt dan een e-mail sturen naar mevrouw T. Mulder van de ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

CONSEQUENTIES LIDMAATSCHAP

Wanneer ben je lid?

- Je bent lid vanaf het moment dat je schriftelijke aanvraag voor het lidmaatschap is ingewilligd en de vereniging je als lid heeft kunnen inschrijven bij de KNVB;

- totdat je het lidmaatschap volgens de geldende regels hebt opgezegd via de ledenadministratie, het lidmaatschap eindigt dan op het einde van het boekjaar 30 juni, bij jeugdspelers jonger dan 14 jaar kan dit ook halverwege het boekjaar, 31 december;

- of totdat je lidmaatschap, op grond van de statuten, door de vereniging wordt opgezegd, het lidmaatschap eindigt dan met onmiddellijke ingang.

 

Wat betekent het lid te zijn van de vereniging?

Door lid te worden van de vereniging aanvaard je de geldende statuten en algemeen reglement met de daarin opgenomen rechten en plichten.
Het vaststellen en wijzigingen van statuten en algemeen reglement gebeurt door de algemene vergadering welke bestaat uit de stemgerechtigde leden van de vereniging.
Besluiten door de algemene vergadering worden genomen bij enkelvoudige meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het wijzigingen van de statuten geldt een meerderheid van twee derden.
Kun je, als lid, de vergadering zelf niet bijwonen dan kun je toch je stem uitbrengen door een ander lid te machtigen (volgens de geldende procedure). Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger.
Zoals vastgelegd in de statuten worden jaarlijks ten miste twee algemene vergaderingen gehouden, de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering. In de voorjaarsvergadering komen onder meer de jaarlijkse financiële bijdrage en de begroting aan de orde, terwijl in de najaarsvergadering onder meer verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde (financiële) beleid. De oproep voor deze vergaderingen wordt, tezamen met de agenda, ten minste veertien dagen vooraf gepubliceerd op het publicatiebord in het clubhuis en op onze website. Je ontvangt als lid dus geen persoonlijke uitnodiging.

 

Wat zijn de consequenties van het lidmaatschap?

In statuten en algemeen reglement is ondermeer vastgelegd dat de algemene vergadering elk jaar in de voorjaarsvergadering de jaarlijks financiële bijdrage vaststelt. Deze bijdrage bestaat uit de jaarlijkse contributie en de door de algemene vergadering vastgestelde toeslagen. Je bent als lid verplicht de daar vastgestelde financiële bijdrage bij vooruitbetaling te voldoen.

Je kunt je niet aan deze verplichting onttrekken, ook niet wanneer je het oneens bent met de door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage. Dit geldt overigens voor alle, rechtsgeldig genomen, besluiten van de algemene vergadering, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot het uitvoeren van werkzaamheden nodig voor de instandhouding van de vereniging.

In artikel 5 van de statuten en artikel 9 van het algemeen reglement staan rechten en verplichtingen van de leden nader omschreven. Je vindt de statuten en het algemeen reglement op de website van onze vereniging.

Verder vind je ook veel algemene informatie over onze vereniging in de informatiegids die jaarlijks verschijnt.

OPZEGGEN lidmaatschap

Senioren/Junioren

Opzeggen kan uitsluitend via de ledenadministratie, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken, dus vóór 1 juni.

De verplichting tot betalen van contributie en toeslagen vervalt per 30 juni van het jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.


Jeugdspelers

Opzeggen door jeugdspelers jonger dan 14 jaar kan ook halverwege het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken, dus vóór 1 juni of vóór 1 december.

De verplichting tot betalen van contributie en toeslagen vervalt respectievelijk per 30 juni of 31 december van het jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.


Bijkomende voorwaarden

Een opzegging wordt slechts geaccepteerd nadat het desbetreffende lid de volgende verenigingseigendommen persoonlijk bij de ledenadministratie heeft ingeleverd:

- Het in bruikleen gegeven witte wedstrijdshirt;

- De Drachtster Boys ledenpas;

- Eventueel overige in bruikleen gegeven goederen.


Overschrijving

Indien een lid overgeschreven wenst te worden naar een andere vereniging, dan is dat uitsluitend mogelijk via het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend overschrijfformulier. Een dergelijk formulier is verkrijgbaar bij de secretaris/ledenadministratie van de nieuwe vereniging, die tevens zorg draagt voor de verder afhandeling. Het effectueren van de overschrijving kan slechts plaatsvinden, indien het formulier, inclusief de KNVB spelerspas, op 15 juni van elk jaar om 24.00 uur bij het bondsbureau aanwezig is. Formulieren die na het bovengenoemde tijdstip worden ingeleverd, worden in de regel niet in behandeling genomen.

 

T. Mulder, ledenadministratie VV Drachtster Boys

De Lanen 39
9204 WB  Drachten

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors