Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 juni

Een van de laatste activiteiten dit seizoen zal de Algemene Ledenvergadering zijn. U bent van harte uitgenodigd! Hieronder vindt u de agenda, voor de volledigheid ook nog in pdf.

 

pdfUitnodiging Algemene Ledenvergadering vv Drachtster Boys (bij klikken: pdf-versie)

Datum: woensdag 27 juni 2018
Plaats: clubhuis VV Drachtster Boys
Tijd: 20:00 uur

 

 

Agenda

 

1 Opening en vaststelling agenda

2 Ingekomen stukken en mededelingen

3 Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 6 april 2018 (zie bijlage I)

4 Financiën

-vaststelling jaarlijkse bijdragen 2018-’19 (contributie en toeslagen; zie bijlage 2)
-vaststelling van de begroting 2018-’19 (zie bijlage 3)

5 Bestuursverkiezing

- aftredend en niet herkiesbaar: Jan Willem Visser, secretaris
- aftredend en herkiesbaar: Jitze Nicolai, bestuurslid
- aftredend en herkiesbaar: Liewe Douma, bestuurslid

Het bestuur stelt voor bestuurslid Wiebe van der Veen in de functie van secretaris te     benoemen. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger van Wiebe van der Veen als     bestuurslid.

6 (Her)benoeming leden kascommissie

Het bestuur stelt voor Simon Elsenga te benoemen als kascommissielid en Henk van der Werf als reserve kascommissielid.

7 Voortgang activiteiten beleidsplan

8 Rondvraag

9 Sluiting

 

Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis en op de website van VV Drachtster Boys. De vergaderstukken (bijlagen 1 t/m 3) liggen op maandag 25 juni 2018 voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 19:30 en 20:30 uur.

 

Bij punt 5 (bestuursverkiezing) geldt dat de namen van kandidaten tot 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kunnen worden ingediend bij de secretaris volgens de daarvoor vastgestelde procedure (AR artikel 14.6).

 

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger
(Statuten artikel 17.1a).

 

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigings- formulier kan worden aangevraagd bij de secretaris (Statuten artikel 17.3).

 

 

Algemeen bestuur VV Drachtster Boys

 

Jan Willem Visser
Secretaris

 

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors