Algemene Ledenvergadering: 20 december a.s.

Woensdag 20 december houdt VV Drachtster Boys de najaarsvergadering. Alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers zijn welkom!

 

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 28 juni jl. (ter inzage).

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Bestuursvoorstellen:

- Het bestuur stelt voor Lieuwe Douma te benoemen als bestuurslid ter vervanging van het afgetreden bestuurslid Freek Nieuwenhuis

5. Jaarverslag 2016-2017 (ter inzage)

6. Financiëel verslag afgelopen boekjaar (ter inzage)

7. Verslag kascommissie:

8.

- Goedkeuring balans en staat baten en lasten + toelichting

- Verlenen kwijting Algemeen Bestuur

9. (Her)benoeming leden kascommissie:

- Pieter Melle van der Meulen treedt af als lid van de kascommissie. Deze bestaat nu uit Peter Allema en Klaas Oostenbrink.
- Er is een vacature voor het derde kascommissielid en voor het plaatsvervangend kascommisielid.

10. Jubileumjaar 2018

11. Voortgang activiteiten beleidsplan

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis en de website.

De vergaderstukken (zie punt 2,5 en 6) liggen op maandag 18 december 2017 voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 19:30 en 20:30 uur.

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger. (Statuten artikel 17.1a)

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigingsformulier kan worden aangevraagd bij de secretaris (Statuten artikel 17.3).

 

*Tot driemaal vierentwintig uur voor aanvang van de algemene vergadering kunnen door ten minste vijf meerderjarige leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

 

Jan Willem Visser, secretaris

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors